Aktif KonularAktif Konular  Forum Üyelerini GösterÜye Listesi  TakvimTakvim  Forumu AraArama  YardımYardım  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş
DOĞA HAREKETLERİ ARAŞTIRMA DERNEĞİ İLE İLGİLİ SORU VE CEVAP
 DOHAD | DOĞA HAREKETLERİ ARAŞTIRMA DERNEĞİ | DOĞA HAREKETLERİ ARAŞTIRMA DERNEĞİ İLE İLGİLİ SORU VE CEVAP
Mesaj icon Konu: Dohad Tüzüğü Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
FUAT AGALDAY
Yönetici
Yönetici
Simge
DOHAD YÖNETİM KURULU

Kayıt Tarihi: 01-Ocak-2006
Gönderilenler: 1352

Alıntı FUAT AGALDAY Cevaplabullet Konu: Dohad Tüzüğü
    Gönderim Zamanı: 01-Kasım-2007 Saat 18:34

BİRİNCİ  BÖLÜM

Kuruluş  Hükümleri

 

KURULUŞ

Madde 1:

Yasalar ile bu Ana Tüzük hükümleri uyarınca  yönetilmek ve amaç ile hizmet konuları  doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere DOĞA HAREKETLERİ ARAŞTIRMA DERNEĞİ adı ile bir dernek kurulmuştur.

DOĞA HAREKETLERİ ARAŞTIRMA DERNEĞİ ‘NİN kısa adı DOHAD olup ; bu tüzüğün aşağıdaki maddelerinde de (DOHAD) veya (Dernek) olarak anılacaktır.

 

MERKEZ:

Madde 2:

2.1  Derneğin merkezi İstanbul’dadır.

2.2  Derneğin şubesi yoktur.

 

AMAÇ VE HİZMET KONULARI:

Madde 3:

3.1  Derneğin amacı; doğa ve doğa hareketlerini gözlemlemek,izlemek, incelemek, doğadaki değişimlerin  canlılar üzerindeki etkilerini araştırmak,

3.2  Doğal afetlere karşı korunmak amacıyla  projeler oluşturmak, varolan projeleri geliştirmek amacıyla desteklemek

3.3  Doğal afet durumlarında arama, kurtarma,  dayanışma ve yardımlaşmaya katkıda  bulunmaktır.

 

ÇALIŞMA BİÇİMİ ve ÇALIŞMA ALANLARI:

Madde 4:

4.1  Derneğin çalışma biçimi ; konusunda uzman kişi ve kuruluşların yanı sıra , dernek üyeleri ve diğer gönüllüler vasıtasıyla, doğa hareketlerini ve bunların canlılarla etkileşimlerini araştırmak, çalışma grupları kurmak ve faaliyetlerini koordine etmek, gözlem ve araştırmaları paylaşma amaçlı haberleşme ağları kurmak, doğal afetlerden korunma amaçlı projeler geliştirmek ve bu konuda bilinçlendirme çalışmaları yapmaktır.

4.2  Bu çalışmaların yapılmasında  kamu kurumlarının ve özel kuruluşların desteklerini sağlamaktır.

4.3  Bu konudaki ayrıntılar ayrıca çıkarılacak bir iç yönetmelik ile belirlenir.

4.4  Dernek ve çalışmaları hakkında açıklama yapma yetkisi sadece Yönetim Kurulunun  belirleyici Dernek Sözcülerine aittir. Dernek Sözcüleri müştereken veya münferiden yazılı veya görsel basına açıklamada bulunabilirler.

Derneğin diğer üyelerinin yapacakları yazılı-sözlü açıklamalardan derneğin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Aksi halde, tüm hukuki sorumluluk açıklamayı yapan üyeye ait olduğu gibi; dernekten kesin ihraç sebebidir.

4.5  Dernek çalışma alanları doğrultusunda; Doğa araştırma ve gözlem çalışmalarına katılabilecek kişileri saptar, eğitim verir,  ilgi alanı içinde kalan konularda araştırma ve zemin etütleri yapar ve dernek dışındaki özel veya tüzel kişilere de araştırma yaptırır.

Konferans, panel, seminer sempozyum düzenler, sergi açar, kitap, broşür, dergi, bülten ve benzeri yayınları çıkarır, dernek amaç ve hizmet konularında kullanılmak üzere yurtiçi ve yurtdışından kredi ve sponsor temin eder.

4.6  Amaç ve hizmet konuları ile ilgili olarak yurt çapında tüm kamu kuruluşları (Başbakanlık ve bağlı kuruluşları, bakanlık teşkilatları, valilikler, kaymakamlıklar, emniyet müdürlükleri, polis ve jandarma karakolları, üniversite, fakülte, akademi, yüksek okullar, devlet ve özel hastane ve dispanserleri ve diğer tüm kamu kuruluşları) ile ve kamu kurumları haricindeki gerçek kişi veya tüzel kuruluşlarla (Haberleşme ve telekomünikasyon şirketleri, turizm firmaları, spor klüpleri , spor dernekleri, vakıflar, dernekler ile diğer sivil toplum kuruluşları ve diğer kuruluşlarla) görüşme, danışma yapıp, ilişki kurar, eşgüdüm sağlar ve koordineli hareket eder.

Tüm bu sayılan kurumlar dışında da ileride amaçlarına uyan kurum ve kuruluşlar ile de görüşme, danışma yapıp, ilişki kurup, eşgüdüm sağlar ve koordineli hareket eder.

4.7  Dernek bu konularda kar ve spekülasyon amacı olmaksızın, amacı için gerekli her türlü taşınır, (gemi dahil) ve taşınmaz mal ve cihazlar satın alır, kiralar, kiraya verir.

4.8  Taşınır ve taşınmaz malları hakkında her türlü hukuki tasarrufta bulunur.

4.9  Taşınır mallar, cihazlar kapsamında:

Afet bölgelerinde arama kurtarma çalışması yapacak ve dernekçe kurulan ekiplerin enkaz altında canlı tespiti için gerekli tüm cihazların teminini;

Deniz, kuyu kaynak ve kaplıca sularındaki alçalma, yükselme, terkip değişikliklerini ölçebilmek için gerekli cihazların teminini;

Afet bölgelerine anında ulaşım için gerekli tüm ulaşım araçlarının teminini;

Afet bölgelerinde gerekli çalışma yapabilmek için helikopter, kamyon, karavan, vinç, kepçe ve her türlü nakil vasıtası ile iş makinelerinin teminini sağlar.

4.10 Gemi kapsamında:

Türkiye’yi çevreleyen denizlerde gerekli araştırma, deney, gözlem, gerekli ölçümler ve tespit çalışmaları için gemi satın alır, kiralar ve/veya kiraya verir.

4.11 Taşınmaz mallarla ilgili tasarruflar kapsamında:

Konutu ile amaç ve hizmet konuları için sahip olduğu taşınmaz malları üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yapar ve/veya yaptırabilir.

Deprem öncesi hayvan davranışlarını incelemek için, fay hatları üzerinde hayvan çiftlikleri kurar.

Olası afetler için arazi satın alır ve bu arazi üzerinde örnek olabilecek uydu kentler kurar ve kurulmasına gerek parasal gerekse hizmet yönünden katkılarda bulunur.

Afet bölgelerinde çadır kentler, prefabrike konutlar ve tam teçhizatlı seyyar hastane kurar. Konaklama, dinlenme, sosyal ve kültürel etkinliklere elverişli tesisler kurar.

4.12 Ülkenin çeşitli bölgelerinde afet gözlem istasyonları, arama kurtarma çalışmaları ve her türlü haberleşmeyi sağlamak için telsiz istasyonları kurup, gerekli cihazları tesis eder ; bu istasyonlarla, ana merkez arasında süratli ve güvenilir bir bilgisayar iletişim ağı kurar. Afet sonrası haberleşme ve iletişimin sekteye uğramaması için dünyanın bilinen afet ülkelerindeki bilimsel kuruluşlarla koordinede bulunarak, özel haberleşme telekomünikasyon ve iletişim ağları kurar.

Gerekli gözlemlerin anında ve sağlıklı yapılabilmesi için uydu kiralar.

4.13 Amaç ve hizmet konuları ile ilgili olarak gelir arttırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, vakıflar ve yardımlaşma sandığı kurar ve /veya anılan kuruluşlarla işbirliğinde bulunur.

Yardım Toplama Yasası ve tüzük hükümleri uyarınca yardım ve bağış alıp verir; koşullu ve koşulsuz vasiyetleri kabul eder.

4.14 Amacın gerçekleştirilmesi için diğer her türlü yasal çalışmaları yapar.

 

DERNEK AMBLEMİ:

Madde 5:

Derneğin amblemi, yönetim Kurulu kararı ile kabul edilir ve gerekli yasal işlem valilik katında yapılır.

Dernek amblemi, yönetim kurulunun izni olmadan, üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik Hükümleri

 

ÜYELİK KOŞULLARI:

Madde 6:

Derneğe üye olabilmenin koşulları aşağıda gösterilmiştir:

6.1  (18) yaşını bitirmiş ve medeni hakları kullanmaya yeterli olmak

6.2  Derneğin iki üyesi tarafından önerilmiş olmak

6.3  Yabancılar için Türkiye’de oturma hakkına sahip olmak

6.4  Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca, derneklere üye olmaları yasaklananlar ve özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar, dernek ödentilerini ödememe dışında, diğer nedenlerle dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar Derneğe üye olamazlar

 

ÜYELİK TÜRLERİ:

Madde 7:

7.1  Üyelik türleri; asil üyelik ve onur üyeliğidir.

7.2  Asil üye, medeni hakları kullanma hakkına sahip, Dernekler Yasasının 16. maddesindeki kısıtlamaya tabi olmayan, 18 yaşını bitirmiş ve dernek tüzüğünü benimsemiş kişilerdir.

7.3  Onur üyesi, asil üyelik koşullarını taşıyan ve Yönetim Kurulunca önerilmekle Genel Kurul tarafından üye olmasında derneğe manevi destek verecek kişilerden seçilir.

 

ÜYE OLMA:

Madde 8:

8.1  Asil üyelik koşullarını taşıyan ve derneğin amaçları doğrultusunda çalışacak kişiler asil üye olabilir.

8.2  En az iki asil üyenin önermesi ve Yönetim Kurulu kararı ile üye olunur.

8.3  Onur üyeleri, Genel Kurul kararı ile seçilirler.

8.4  Üyeliğe kabul yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. İsteğin reddi halinde gerekçe gösterme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Üyelere, dernekte üstlendiği göreve göre üyelik kartı verilir.

8.5  Yabancıların üye olabilmeleri için ayrıca ikamet hakkı sahibi olduğunu belgelemesi zorunludur. Onur üyeliği için bu koşul aranmaz.

 

ÜYELİK HAKLARI:

Madde 9:

Hiç kimse üye olmaya ve üye kalmaya zorlanamaz. Üyeler, hiçbir ayrım gözetilmeksizin eşit haklara sahiptir.
Her asil üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır ve oylar bizzat kullanılır. Onur üyeleri ve gönüllü üyeler dilerlerse aidat öderler. Oy hakları ve yönetim kuruluna girme hakları yoktur.

 

ÜYELİKTEN ÇIKMA:

Madde 10:

10.1 Üyelikten çıkma, Yönetim Kuruluna altı ay öncesi verilecek bir yazılı çıkma beyanı ile gerçekleşir.

10.2 Çıkan üyenin, birikmiş aidat borçlarını ödemesi ve dernek mal varlığına verdiği bir zarar söz konusu ise tazmini zorunludur.

10.3 Bir kurum veya kuruluştaki görevi nedeniyle onur üyeliğine seçilenler bu görevlerinin sona ermesi ile birlikte üyelikleri de kendiliğinden son bulur.

 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

Madde 11: Üyelikten çıkarılma Yönetim Kurulu kararı ile:

11.1 Yapılan soruşturmaya göre tüzüğe aykırı hareket ettiği veya dernek aleyhine çalışma yaptığı saptananlar,

11.2 En az altı aylık aidatını ödemeyenler,

11.3 Dernekler Yasası ve diğer yasalar ile tüzük hükümlerine göre üyelik koşullarını sonradan kaybedenler,

11.4 Üyelik formunda doğru beyanda bulunmayanlar,

11.5 Yukarıda (4.4) maddesinde belirtildiği üzere dernek adına yetkisi olmadan yazılı ve/-veya sözlü basına açıklamada bulunanlar

Tüzük ve iç yönetmeliklere göre verilen görevleri yerine getirmeyenler Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.

Üyenin genel kurulda itiraz hakkı vardır.

(11.3) maddesi uyarınca  üyelikten çıkarılanlar, çıkarılma nedeni ortadan kalktığını belgelemeleri ve istekleri olur ise yeniden üyeliğe alınabilirler.

(11.1) ve (11.4) bendine göre çıkarılanlar bir daha üyeliğe alınamazlar.

(11.2) bendine göre çıkarılanlar birikmiş borçlarını ve çıkarıldığı süreye ilişkin aidat borçlarını öderler ise yeniden üyeliğe alınabilirler.

Hangi nedenle olur ise olsun ikinci kez üyelikten çıkarılanlar bir daha üyeliğe alınmazlar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Hükümleri

 

 

DERNEK ORGANLARI:

Madde 12: Derneğin organları;

(12.1) Genel Kurul,

(12.2) Yönetim Kurulu,

(12.3) Denetim Kurulu’dur.

Genel Kurul ve Yönetim Kurulunca gerekli görülen birimler kurulur. Bu birimlerin çalışma esasları bir iç yönetmelik veya yönerge ile belirlenir.

 

GENEL KURUL TOPLANTI ZAMANI:

Madde 13:

Genel Kurul her yıl olağan olarak Şubat ayı içinde toplanır. Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü zamanlarda ve üyelerin beşte birinin yazılı istemi ile bir ay içinde Olağanüstü olarak toplanır.

 

ÇAĞRI USULÜ:

Madde 14:

14.1 Genel Kurul toplantısına hazırlık olarak Yönetim Kurulu toplantıya katılmaya hakkı olanlara ait bir liste düzenler ve tüm ödenti borçlarının ödenmesi için üyelere uyarıda bulunur. Borçları bulunan üyeler Genel kurul toplantısına katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.

14.2 Üyeler toplantıdan on beş gün önceden toplantının günü, saati, yeri ve gündemi yerel bir gazetede ilan edilmekle çağrılır.

14.3 Toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının bir haftadan erken olmaksızın erteleneceği gün de belirtilir.

14.4 Bu konuların tümü toplantıdan on beş gün önce Kaymakamlığa bildirilir.

14.5 Toplantıda çoğunluk sağlanamaması dışında bir nedenle toplantı ertelenir ise erteleme nedeni ikinci bir ilan ile üyelere duyurulur. Yeni toplantı en geç iki ay içinde yapılır.

 

TOPLANTI YERİ:

Madde 15:

Genel Kurul, dernek merkezinin bulunduğu ilden başka yerde toplanamaz.

 

TOPLANTI YETER SAYISI:

Madde 16:

Genel Kurul, Tüzüğe göre toplantıya katılma hakkı olan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımı ile yapılır. Erteleme üzerine yapılan ikinci toplantıda Yönetim ve Denetim Kurulu üye sayısının en az iki katı kadar üyenin katılımı İle toplantı yapılabilir.

 

TOPLANTI USULÜ:

Madde 17:

17.1 Genel Kurul toplantısı ilanda belirtilen yer ve saatte yapılır.

17.2 Toplantıya gelen üye listeye imza atmakla toplantıya girer.

17.3 Birinci toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise bir tutanak tutularak toplantı, ilan edilen biçimde yeniden toplanmak üzere tutanak tutularak dağılır.

17.4 Yeterli sayıda üye katılması konumunda toplantı, Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı açılmasından sonra bir başkan, bir başkan vekili ve bir katip seçilerek Divan Başkanlığı tarafından imzalanarak Yönetim Kurulu Başkanına verilir.

17.5 Hükümet Komiserinin toplantıya katılmaması erteleme nedeni sayılamaz.

17.6 Toplantıda yalnız gündemdeki konular görüşülür. Ancak toplantıda bulunan üyelerin en az onda birinin yazılı istemi İle belirtilen önerilen konular gündeme alınır ve görüşülür.

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 18: Genel Kurulun yetkileri şunlardır:

18.1 Yönetim ve Denetim Kurulunun seçmek

18.2 Tüzük değişikliğine karar vermek,

18.3 Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının, bilançonun, gelir gider hesaplarını görüşmek Yönetim ve denetim kurulunu ibra etmek,

18.4 Yönetim Kurulunun hazırladığı bütçenin, bütçe yönetmeliğinin görüşülmesi, aynen veya değiştirilerek kabul etmek,

18.5 Taşınmaz mal satın alınması veya satılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

18.6 Federasyon ve konfederasyona katılma ve ayrılma kararı vermek,

18.7 Yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye ve gözlemci olunması ve ayrılması, kararını vermek (gerekli yasal izinlerin alınması koşulu ile)

18.8 Derneğin ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek,

18.9 Yasa, tüzük ve yönetmeliklerden doğan görevleri yerine getirmek.

 

YÖNETİM KURULUNUN OLUŞMASI ve ÇALIŞMA İLKELERİ:

Madde 19:

19.1 Yönetim Kurulu iki yıl için seçilmiş yedi asil, yedi yedek üyeden oluşur.

19.2 Genel Kurulda gizli oyla seçilir.

19.3 Asil üyelikler boşaldığı takdirde yedek üyeler asil üyelerin yerlerini alırlar.

19.4 Yönetim Kurulu üye sayısı, yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, yeniden seçim için Genel Kurul bir ay içinde olağanüstü olarak göreve çağrılır.

19.5 Yönetim Kurulu Genel Kurulu izleyen yedi gün içinde ilk toplantısında görev bölümü yapar. Başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve dernek amaç ve hizmetleriyle ilgili yönetmenleri saptar.

19.6 Yönetim Kurulu on beş günde bir olmak üzere ayda iki kez ve gereğinde olağanüstü toplanır.

19.7 Toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası, karar yeter sayısı ise katılanların salt çoğunluğudur.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:

Madde 20:

Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:

20.1 Türk yasaları ve bu ana tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak ve Genel Kurul kararlarını uygulamak

20.2 Derneği dernek başkanı aracılığı ile temsil etmek ve gerektiğinde diğer üyelere de yetki vermek

20.3 Çalışma dönemi, çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak ve Genel kurulca onaylandıktan sonra uygulamak.

20.4 Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini hazırlamak

20.5 Dernek Başkanının önerisi üzerine üyelik nitelik ve koşullarını yitiren,amaç ve hizmet konularından uzaklaşan, bu ana tüzük hükümleri ve Genel kurul kararlarına aykırı hareket eden, aykırı söz ve eylemde bulunan üyeler hakkında gereken cezaları vermek.

20.6 Genel kurul toplantılarının tarih, yer ve saatini saptayıp üyelere duyurmak, ilçe kaymakamlığına bildirmek.

20.7 Danışma Kurulu üyelerini seçmek ve önerileri ile dilekleri hakkında karar vermek.

20.8 Yönetim ve hizmet konularında görev yapacak çalışma grupları ya da alt komiteler kurmak ve raporları hakkında gereken kararları almak

20.9 Derneğin işini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gereğinde işlerine son vermek.

20.10  Ana Tüzüğün (4) maddesinde belirtilen faaliyetlerle ilgili görüşme ve koordineleri sağlamak, sözleşmeleri imzalamak. Yine bu maddede belirtilen ortaklık, iktisadi işletme, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurulmasına yada kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek.

20.11  Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin tasarılar hazırlamak.

20.12  Genel kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirmek.

20.13  Geçen çalışma dönemi sorumlusu yönetim kurulundan görevi ve bilanço gereği  Dernek malvarlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi Yönetim Kuruluna teslim etmek.

20.14  T.C. vatandaşı olmayanların üyeliğe kabul edilmesi konumunda Valilik Makamına bildirmek,

20.15 Gerekli diğer işlem ve uygulamaları yapmak. Yasa, tüzük ve yönetmeliklerden doğan görevleri yerine getirmek.

 

DENETİM KURULU OLUŞMASI  ve ÇALIŞMA İLKELERİ:

Madde 21:

Dernek her türlü denetime açık olduğu gibi iç denetim açısından Denetleme kurulu aracılığı ile Dernek içi denetim görevini yerine getirmekle sorumlu bulunmaktadır.

Denetleme Kurulunun  oluşumu ve çalışma ilkeleri ile ilgili hükümler aşağıda gösterilmiştir.

21.1 Denetim Kurulu Genel kurulda açık oyla  iki yıl için seçilmiş üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

21.2 Denetim kurulu seçimi izleyen altı gün içinde yapacağı toplantıda başkan ve sözcü seçer.

21.3 Denetim Kurulu en az üç ayda bir kez toplanır. Toplantı karar ve yeter sayısı ikidir.

21.4 Denetim Kurulu derneğin bütçe hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde yapacağı inceleme sonuçlarını ,dilek ve önerilerini  Yönetim kuruluna bildirmek; Yönetim kurulunca hazırlanmış olan  çalışma dönemi programı ile yıllık bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği yönetim kurulu toplantısında hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek;Yönetim kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi raporu ile bilanço gelir ve gider çizelgeleri hakkındaki incelemelerini bir raporla Genel kurula sunmakla görevli ve yetkilidir.

 

DANIŞMA KURULU

Madde 22:

Danışma kurulu Dernek eski başkanları ve hukukçu, hekim, sosyolog, psikolog, maliyeci gibi uzmanlar ile onursal üyeler ve dernek üyeleri arasından iki yıl için seçilmiş yedi danışmandan oluşur.

Danışma kurulu her yıl en az üç kez toplanır ve ilk toplantısında bir başkan, bir başkan yardımcısı ve sekreter seçer.

Toplantı ve karar yeter sayısı olağan çoğunluktur.

Danışma kurulu, Danışma kurulu başkanı ya da Dernek başkanı tarafından düzenlenmiş gündem gereğince toplantıya çağırılır ve toplantının karar tutanaklarının bir örneği Yönetim Kuruluna gönderilir.

 

DANIŞMA KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde  23:

Danışma kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

23.1 Dernek amaç ve hizmet konuları yönünden yapılması gereken çalışmalara ilişkin taslak programlar hazırlamak, uygulamalara yönelik öneri ve dileklerde bulunmak;

23.2 Üyeler arasında sevgi, saygı ve anlayışı içeren düşünce, yöntem ve kurallar üzerinde çalışmalar yaparak dayanışmayı öngören öneri ve dileklerde bulunmak;

23.3 Yönetim kurulu ve Genel kurulun diğer konulardaki istek ve dilekleri hakkında görüşlerini bildirmek.

 

ORTAK HÜKÜMLER

Madde 24:

Yönetim ve denetleme kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılırlar.

Her hangi bir nedenle kurulundan ayrılan üyenin yerine ilk sırada bulunan yedek üye bir hafta içinde asıl üyeliğe çağrılır.

 

ÇALIŞMA GRUPLARI YADA YÖNETİM VE HİZMET KOMİTELERİ

Madde 25:

Dernek amaç ve hizmet konularında yönetime yardımcı olmak üzere, geçici ya da sürekli olarak en az üç kişiden oluşan çalışma grupları ya da yönetim hizmet komiteleri kurulabilir.

Çalışma grupları ya da geçici gruplar Dernek başkanı, sürekli komiteler Yönetim kurulu kararı ile seçilirler.

Çalışma grupları ya da yönetim ve hizmet komiteleri, yönetim, denetleme ve danışma kurullarının  karar almalarına ya da yürütme birimine yardımcı olabilecek etüt, araştırma ve incelemeleri yapmak, önerilerde bulunmak ve gereğinde uygulamalarını da yapmakla görevli ve yetkilidirler.

 

GENEL KURUL SONUÇLARI BİLDİRİMİ:

Madde 26:

Genel Kurul seçimi yapıldıktan sonra yedi gün içinde Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ad, soyadı, baba adı, doğum yeri ve günü, meslekleri ve ikametgah adresleri Kaymakamlığa bildirilir

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

 

 

ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BÜTÇE

Madde 27:

Derneğin çalışma dönemi 1.Ocakta başlar ve 31 Aralıkta sona erer.

Derneğin bütçesi, yıllık bütçe yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur.

Bütçenin yürürlüğe girdiği 1 Ocak tarihi ile onanmasının yapıldığı Genel kurul tarihi arasındaki süre içinde olacak gider ve harcamalar bir önceki yıl bütçesinin gider çizelgesinde aynı süreye ilişkin giderler tutarını aşamaz.

Yıllık bütçe yönetmeliğinde harcama yetkileri ve yetkilileri gelirlerin alınma biçimleri gider ve harcamaya ilişkin belgeler kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir.

 

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 28:

Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

28.1 Giriş Ödentisi: Bir defaya özgü olmak üzere her çalışma dönemi bütçesinde üyeliğe kabul edilen üyeler için öngörülen ödenti olup 30.000.000 TL’dir.

28.2 Yıllık Ödenti: Üyeler için her çalışma bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu olup 70.000.000 TL’dir. Genel Kurul tarafından değiştirilebilir.

28.3 Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının kiraya verilmesinden ve/veya satışın-dan sağlanan gelirler ile taşınır değerler gelirleri, mal varlığından elde edilen gelirler

28.4 Her türlü koşullu ya da koşulsuz bağış, vasiyet ve yardımlar

28.5 Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, temsil, festival ve gösteri ile benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler, yayın, sempozyum nedeniyle elde edilen gelirler, sponsorluk ve reklam gelirleri

28.6 Ortaklıklar, iktisadi işletmeler, lokal ve yardımlaşma sandığından sağlanacak gelirler

28.7 Diğer gelirler

 

GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

Madde 29:

Derneğin gelir ve gider işlemlerinde aşağıda gösterilen kural ve yöntemler uygulanır.

29.1 Giriş ödentisinin tamamı üyelik işlemleri sırasında, yıllık ödentinin yarısı Ocak, ve diğer yarısı Temmuz ayında alınır.

29.2 Dernek gelirleri alındı belgeleri ile toplanır. Bağış, yardım ve ödentileri toplayacak yetkililer yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve ilçe kaymakamlığına tescil ettirilir.

Alındı belgesine ödenti ve bağışı ödeyenin açık kimliği yazılır ve imzası alınır.

29.3 Giderlere ilişkin harcamalarda fatura ya da makbuz alınır. Belirtilen belgelerin alınamaması halinde ilgilisince harcama belgesi düzenlenir ve perakende satış fişi eklenir.

 

DERNEK DEFTERLERİ:

Madde 30:

Dernek için aşağıda gösterilen ve noterden onaylanmış defterler tutulur:

30.1 Dernek üyeleri defteri:

Dernek üyelerinin kimlikleri üyeliğe giriş tarihleri,üyelikten ayrılma ya da çıkarılma tarihleri bu deftere yazılır.

30.2 Genel Kurul Karar Defteri

İlk kurucular Genel kurulu, ilk genel kurul ve izleyen olağan ve olağanüstü genel kurul toplantı tutanakları bu deftere tarih ve sırasıyla yapıştırılır.

30.3 Yönetim kurulu Karar Defteri

Yönetim kurulunun olağan ve olağanüstü toplantılarının kararları tarih ve sırasıyla bu deftere yapıştırılır ya da kararın yazıldığı kağıtlar bu deftere yapıştırılır.

30.4 Gelen ve Giden Evrak Defteri

Derneğe gelen ve giden yazı ve diğer belgeler, tarih, sayı ve sırasına göre gereken açıklamalar yapılarak bu deftere işlenir.

30.5 Gelir ve Gider Defteri ya da Bilanço Esası Defteri

Dernek adına alınan paralar, alındıkları yerler, alınma nedenleri ve ilişkin oldukları hesaplar, ödenme nedenleri ve ilişkin oldukları hesaplar alacaklar, borçlar ve varlıklar gereken defterlere işlenir.

30.6 Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri her çalışma dönemine ilişkin bütçenin gelir ve gider çizelgeleri ile bilançonun gelir ve gider çizelgeleri bu deftere işlenir.

30.7 Demirbaşlar Defteri

Derneğin demirbaş niteliğindeki taşınır ve taşınmaz alları bu deftere işlenir.

30.8 Alındı Belgesi Defteri

Alındı belgelerinin serisi, başlangıç ve bitiş no.ları verildiği kimseler, veriliş ve iade tarihleri, alınan tutarlar ilgililerin imzaları bu deftere işlenir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Genel  Hükümler

 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 31:

Genel Kurul, toplantıya katılanların üçte ikisinin kabul oyu ile tüzük değişikliğine karar verir.

 

FESİH VE SONUÇLARI:

Madde 32:

Dernek, özellikle dağıtma için çağrılmış bulunan Genel Kurul üyelerinin en az 2/3 ünün bulunacağı olağanüstü genel kurulda toplantıya katılan üyelerin 2/3 oy çoğunluğu kararı ile dağıtılabilir. İlk toplantıda 2/3 çoğunluk hazır bulunmadığı takdirde ikinci kez toplanmak üzere Genel Kurul üyeleri çağırılır.

Bu çağrı üzerine toplanacak üyelerin sayısı ne olursa olsun, Derneğin dağıtılması konusu görüşülür. Ancak, dağıtma kararının, hazır bulunan üyelerin 2/3 oy çoğunluğu ile alınması zorunludur.

Derneğin dağıtılması yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde ilçe kaymakamlığına bildirilir.

Dağıtılma, dağıtma kurulu olarak yönetim kurulu tarafından yapılır ve artan mal varlığı Genel Kurulun karar vereceği bir vakıf veya derneğe, yoksa Gençlik ve Spor Müdürlüğünün önereceği üç dernek veya kulüpten birine bağışlanır. Tasfiye bitince evraklar saklanmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına verilir.

 

YÖNETMELİKLER:

Madde 33:

Dernek ana tüzüğü hükümleri yönetim kurulunun hazırlayacağı ve aşağıda gösterilen yönetmelikler hükümlerine göre uygulanır.

33.1 Personel özlük hakları yönetmeliği

33.2 Genel muhasebe ve bütçe yönetmeliği

33.3 İktisadi işletme yönetmeliği

33.4 Ve diğer yönetmelikler

 

TÜZÜKTE  HÜKÜM OLMAMASI:

Madde 34:

Tüzükte yazılı olmayan konularda sırası ile Medeni Yasa, Dernekler Yasası, diğer yasalar, tüzükler ve yönetmeliklere göre sorun çözülür.

IP
Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

Bu Sayfa 0,070 Saniyede Yüklendi.